Tematyka


Obszary tematyczne

 1. Planowanie strategiczne, dobre praktyki sektora publicznego, prywatnego i non-profit;

 2. Obronność i bezpieczeństwo a zarządzanie publiczne;

 3. Współpraca na rzecz rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa w ramach Państw Trójmorza i Unii Europejskiej;

 4. Determinanty sprawności funkcjonowania organizacji sektora publicznego, prywatnego i non-profit;

 5. Zarządzanie organizacjami wobec nowych wyzwań i zagrożeń;

 6. Innowacyjność sektora publicznego;

 7. Międzysektorowa współpraca dla skutecznego zarządzania;

 8. Budowanie skutecznych relacji z interesariuszami;

 9. Orientacja procesowa i nowe metody i techniki w zarządzaniu i dowodzeniu;

 10. Działalność edukacyjna i naukowa w zakresie zarządzania, obronności i bezpieczeństwa;

 11. Uwarunkowania zarządzania podmiotami o szczególnym znaczeniu gospodarczo – obronnym;

 12. Znaczenie sektora zbrojeniowego w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego;

 13. Zarządzanie rozwojem terytorialnym i zagospodarowanie przestrzenne w aspekcie bezpieczeństwa i obronności.